தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சியினரால் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் தொழிலாளர் தின நிகழ்வு திருகோணமலையில் சமூக ஐனநாயகக் கட்சியால் நடத்தப்பட்ட மே தின நிகழ்வின் படங்கள்     ... Read More